หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 3/2566
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 3/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-03-31 14:58:17


วันที่ 24 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ นายแพทย์ มาโนช ลีโทชวลิต ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง ณฐนนท ทวีสิน และผู้ทรงคุณวุฒิภายใน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายบริหาร และรักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม การประชุมมีประเด็นวาระที่สำคัญ ดังนี้ การลาศึกษาต่อและขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของ อาจารย์จักรกฤช ปิจดี การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และการแบ่งส่วนงานภายใน : การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7