หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการ การพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการ การพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-04-18 11:14:30

วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ. 2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัด “โครงการ การพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564” ขึ้น ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้นักศึกษาเป็นผู้ครองตนอยู่ในวิชาชีพการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้นักศึกษารู้จักการใช้สติ สมาธิในการเรียนมากขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมในการเรียนและในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่นักศึกษาพยาบาล ส่งผลให้บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของวิทยาลัยฯ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7