หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าพบ นายแพทย์เดชา มีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส่งนักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าพบ นายแพทย์เดชา มีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส่งนักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-03-07 16:10:03


วันที่ 1 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าพบ นายแพทย์เดชา มีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภาลัย  คุณพักตร์ศิริ เกื้อกูล  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และคุณชื่นกมล สิทธิยอดยิ่ง หัวหน้างานหอผู้ป่วยสามัญ  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส่งนักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ กับ โรงพยาบาลนภาลัย        ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สุคนธมาน โรงพยาบาลนภาลัย

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7