หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรม : การบริการสุขภาพ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
โครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรม : การบริการสุขภาพ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-03-08 14:53:57
วันที่ 4-5  มีนาคม  2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรม : การบริการสุขภาพ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดมีทัศนะคติที่ดีในการเป็นจิตอาสา และการบำเพ็ญจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอีกทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และชุมชนวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม จังหวันครราชสีมา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7