หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-03-23 13:30:43

วันที่ 16 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย  ฉันทโรจน์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ซึ่งเป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ณ ห้องประชุม 50 ชั้น 3 

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลและสุขภาพ การฝึกอบรม การศึกษา การค้นคว้าวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงการใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7