หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ แบบ Online
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ แบบ Online

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-05-03 10:20:25

วันที่ 27 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ อาจารย์รังสิมา พัสระ นำนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน คือ นางสาวมนพร ตั้งจันทร์แสงศรี, นางสาวนฤมล พลสว่าง และนางสาวดลนภา สีทอน เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ แบบ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet ในหัวข้อ “Effectiveness of using a thermal wound dressing in the mother after childbirth” ในการประชุม THE 2nd INTERNATIONAL STUDENTS CONFERENCE on ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH 2022 จัดโดย College of Hospitality Industry Management Suan Sunandha Rajabhat University

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7