ประวัติความเป็นมา
ความเป็นมาของการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ประเทศไทยจึงได้ดำเนินการปฏิรูประบบสุขภาพและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งการที่จะบรรลุตามเป้าหมายนั้นได้จะต้องมีบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้บริการทางสาธารณสุขให้มีจำนวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความเสมอภาคของประชาชน ในการได้รับการบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยคณะกรรมการมีหน้าที่วางแผนและกำหนดทิศทางในการเปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และดำเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจัดทำหลักสูตร ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเปิดสอนและการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

                คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และประชุมวิพากษ์หลักสูตร 2 ครั้ง โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และนำเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2550 และอนุมัติการเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2550 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และสภาการพยาบาลมีมติให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550

                ในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเริ่มเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นปีแรก โดยรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นแรก จำนวน 80 คน

 - ปีที่เปิดดำเนินการหลักสูตรครั้งแรก : ปีการศึกษา 2550 (หลักสูตร พ.ศ. 2550)

 - หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555