ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
โทรศัพท์ - 021601206-7
อีเมล์ - ponpun.vo@ssru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์ - 021601206-7
อีเมล์ - premwadee.ka@ssru.ac.thอาจารย์ ดร.กันยา นภาพงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ - 021601206-7
อีเมล์ - kanya.na@ssru.ac.th

อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ - 021601206-7
อีเมล์ - udomporn.yi@ssru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
โทรศัพท์ - 021601206-7
อีเมล์  - sudpranorm.sm@ssru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ - 021601206-7
อีเมล์ - tassanee.at@ssru.ac.th

นายนพปฏล อินยาศรี
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
โทรศัพท์ - 021601206-7
อีเมล์  - noppadol.in@ssru.ac.th