หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมกลุ่มวิชาเด็กและวัยรุ่น ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 - 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลแ ...
2021-05-12 11:23:22
การประชุมรองคณบดี ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ...
2021-05-12 11:18:35
ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนเมษายน 2564 แบบ Online ผ่าน Application Google Meet
วันที่ 27 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการ ...
2021-04-29 09:14:13
การประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ online
วันที่ 20 เมษายน 2564 นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเขีย ...
2021-04-23 15:00:57
การประชุมพิจารณาการประเมินผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 19 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการ ...
2021-04-23 14:55:31
ประชุม Scholarship for community (S4C) เชิงปฏิบัติการ "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการลดความเหลื่อมล้ำ" แบบออนไลน์
วันที่  8 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิท ...
2021-04-19 20:57:43
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบ Online
วันที่ 7 เมษายน 2564 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึก ...
2021-04-19 20:43:34
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 5 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป ...
2021-04-19 20:33:52
ข่าวย้อนหลัง