หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ประจำรายวิชาทักษะการพยาบาลพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ เจิมเทียนชัย และอาจารย์ประจำรายวิชาทักษะการพยาบาลพื้นฐาน ...
2018-10-16 14:39:12
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเด็กและวัยรุ่น เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ศิริเจริญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ...
2018-10-16 14:39:59
เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันนี้ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมพิธีน้ ...
2018-10-16 10:36:40
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์จันทนา แจ้งเจนเวทย์ อาจารย์วิทย ...
2018-10-16 10:03:20
ประชุมอาจารย์ประจำเดือนตุลาคม 2561
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมอาจาร ...
2018-10-16 09:37:08
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายและการปรับปรุงเว็บไซต์
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 คุณอัญชา แดงทองดี คุณสุรศักดิ์ เพชรทอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกา ...
2018-10-16 10:56:24
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาและวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562
วันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยา ...
2018-10-16 09:25:16
โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓
วันที่ ๕ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัด “โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมแล ...
2018-10-08 16:04:38
เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ...
2018-10-02 09:43:13
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจ การ Mapping ข้อมูลกิจกรรมตามรายการรับของแต่ละหน่วยงาน
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 คุณนพปฎล อินยาศรี หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วย คุณพัชรา กล้ ...
2018-10-02 09:33:24
ข่าวย้อนหลัง