หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 8/2565
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2022-12-02 14:43:20
ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้การต้อนรับตัวแทนที่ปรึกษาโครงการของ TCELS และผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วย ...
2022-12-02 14:29:29
โครงการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
วันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของว ...
2022-12-02 10:42:34
การเสวนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒”
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ  คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็น ...
2022-11-21 13:50:10
พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ ๑๖ ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเป็นประธาน ...
2022-11-21 13:38:18
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 1
วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวม ...
2022-11-21 13:23:24
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมมอบนโย ...
2022-11-21 13:09:50
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
๑๖๒ ปี พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ วันที่ ๑๐ พฤ ...
2022-11-11 15:39:05
ข่าวย้อนหลัง