หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2019-07-19 14:01:38
เข้าร่วมประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มย่อย 3 ลงทะเบียนเรียน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประช ...
2019-07-19 13:33:43
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประช ...
2019-07-11 14:10:10
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วม ...
2019-07-10 10:02:46
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วมประชุม กลุ่ม 7 IT กลุ่มย่อย 1 งาน Network
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายอติกานต์ ทวีวงศ์อนันต์ และนายสุรศักดิ์ เพชรทอง บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภ ...
2019-07-10 09:37:44
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมกลุ่มการเงินและพัสดุ กลุ่มย่อย6 กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางสาวกานต์พิชชา   ...
2019-07-05 11:47:46
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมกลุ่มประกันคุณภาพ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นางสาวอัญชา  แดงทองดี บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมกลุ่มป ...
2019-07-05 11:33:07
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นางสาวอัญชา  แดงทองดี และนางสาววรรณรัตน์  ทองคันทา บุคลากรวิทยาลัยพย ...
2019-07-05 11:24:32
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด"
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นวิทยากรบร ...
2019-07-03 11:45:01
ประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7 ...
2019-06-28 10:44:47
ข่าวย้อนหลัง