หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม
กิจกรรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : การวิเคราะห์และคัดเลือกข้อสอบการวัดความรู้ทางการพยาบาลสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : ก ...
2018-03-14 10:53:43
นำเสนอโครงการย่อยเพื่อขอรับทุนจากโครงการ ออมสินยุพัฒน์รักษ์ถิ่น
เมื่อ 9 มีนาคม 2561 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มรภ.สวนสุนันทา ชั้น ปี 1-3 จำนวน 10 คน ภายใต้การ ...
2018-03-14 10:21:17
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความต้องการของลูกค้า (Voice of customer)
วันนี้ ( 9 มีนาคม 2561) ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความต้องการ ...
2018-03-14 10:17:15
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บริจาคเตียงเฟาว์เลอร์ จำนวน ๕ เตียง ให้กับศูนย์การแพทย์ชุมชนเมือง2 วัดป่าสาลวัน
ด้วยวัดป่าสาลวัน เปิดศูนย์การแพทย์ชุมชนเมือง2 เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพประชา ...
2018-03-13 10:42:19
เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator) รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้แก่ อาจารย์ ดร. อุดมพร ยิ่งไ ...
2018-03-13 10:38:16
Faculty members and graduates took pictures as part of tradition
Faculty members and graduates took pictures as part of tradition on the commencement rehearsal day h ...
2018-03-07 15:27:20
งานรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำหน้าที่ฝ่ายพยาบาลในงานรับพระราชทานป ...
2018-03-05 13:11:31
โครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม
โครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม : การบริการสุขภาพและบำเพ็ญจิตสาธารณะ ระหว่าง ...
2018-03-06 09:21:47
การประชุมอาจารย์และบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 น. ...
2018-03-05 12:25:09
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
College of Nursing and Health, Suan Sunandha Rajabhat University held a board meeting on 15 February ...
2018-03-05 10:57:57
ข่าวย้อนหลัง