หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม
กิจกรรม

อบรมการเขียน Nursing Process ให้กับคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อบรมการเขียน Nursing ...
2018-07-16 10:56:38
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายและเว็บไซต์
วันที่ 9 กรกรฏาคม 2561 เวลา 13.00น. คุณอัญชา แดงทองดี คุณสุรศักดิ์ เพชรทอง บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและส ...
2018-07-16 10:49:37
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ(ทคพย.)
วันที่29-30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฏาคม 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ...
2018-07-03 10:12:02
การประชุมอาจารย์ประจำเดือนมิถุนายน 2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมอาจ ...
2018-06-29 13:23:52
จัดโครงการการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ: สัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบ ...
2018-06-29 09:46:32
เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยอาจา ...
2018-06-28 09:23:41
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการ Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน”
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการ Safety Thailand ในสถา ...
2018-06-21 09:29:14
จัดประชุมเตรียมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
18 มิถุนายน 2561 อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับอาจารย์ผู้รั ...
2018-06-19 14:43:32
อาจารย์และบุคลากรเข้ารับการอบรม Google Scholar
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ส่งอาจารย์และบุคลากรเข้ารับการอบรม Google Scholar ณ ...
2018-06-19 14:39:59
ข่าวย้อนหลัง