หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 30 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เ ...
2021-04-07 15:45:10
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ 23 มีนาคม 2564  นายอติกานต์ ทวีวงศ์อนันต์ และนายสุรศักดิ์ เพชรทอง บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลแ ...
2021-03-24 10:07:44
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 11 มีนาคม 2564 อาจารย์จันทนา แจ้งเจนเวทย์ ผู้แทนคณาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วม ...
2021-03-15 13:38:16
มหาวิทยาลัยราชภ้ฏสวนสุนันทา รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564
วันที่ 12 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภ้ฏสวนสุนันทา รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ...
2021-03-15 09:55:25
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3 /2564
วันที่ 10 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เ ...
2021-03-12 09:42:32
ข่าวย้อนหลัง