หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประ ...
2018-10-31 10:28:24
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประ ...
2018-10-31 09:57:40
โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
วันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัด “โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธ ...
2018-10-31 14:07:43
ถ่ายทำวีดีโอ วีดีทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทีมงานพึ่งบุญโปรดักชั่น ถ่ายทำวีดีโอ วีดีทัศน์ แนะนำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มห ...
2018-10-30 15:25:21
โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒
วันที่ ๑๙ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัด “โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรม ...
2018-10-30 11:23:28
ประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   & ...
2018-10-30 09:53:05
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน ...
2018-10-29 14:52:06
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม: การแสดงศักยภาพ "SMART" ในโครงการงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานที่ ...
2018-10-19 14:40:23
เข้าร่วมการประชุมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน ...
2018-10-19 14:50:41
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการ ...
2018-10-19 14:30:43
ข่าวย้อนหลัง