หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 12 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เ ...
2022-01-13 15:38:11
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 10 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการปร ...
2022-01-13 15:38:24
การตรวจรับการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล ณ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ
วันที่ 10 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ &n ...
2022-01-13 11:17:19
ประชุมการเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธา ...
2022-01-10 13:42:56
การประชุมการเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร่วมกับรองคณบดี
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธา ...
2022-01-10 13:35:20
อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารทางวิชาการ
อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์แระจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารทางวิชาการ ดัง ...
2022-01-10 13:21:16
การประชุมการเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประ ...
2022-01-06 13:29:03
ประชุมการเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมาย ...
2021-12-29 10:34:39
ข่าวย้อนหลัง