หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บริการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บริการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดขอ ...
2020-10-27 11:20:47
ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม 2563
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการ ...
2020-10-26 10:34:31
กฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพในการนำผ้ ...
2020-10-26 10:26:30
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บริการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บริการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดขอ ...
2020-10-26 10:12:49
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ และอาจารย์รังสิมา พัสระ พร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยพย ...
2020-10-26 10:05:08
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บริการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บริการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดขอ ...
2020-10-20 15:26:01
ประชุมการควบรวม ย้าย หน่วยงาน หลักสูตร
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 กองบริการการศึกษา จัดประชุมการควบรวม ย้าย หน่วยงาน หลักสูตร โดยมีรองศาสตราจารย ...
2020-10-19 14:36:25
พิธี Graduation & Pinning Ceremony
วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๕.๓๐ น. ณ อาคารกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิท ...
2020-10-19 14:23:28
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บริการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บริการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดขอ ...
2020-10-19 11:39:05
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 10/2563
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภ ...
2020-10-14 10:42:04
ข่าวย้อนหลัง