หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills
วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ.2566 ผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ...
2023-03-31 15:06:01
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 24 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เ ...
2023-03-31 14:58:17
พิธี Graduation & Pinning Ceremony มอบเข็มเครื่องหมายแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภ ...
2023-03-31 14:50:38
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565
วันที่ 22 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยรา ...
2023-03-31 15:14:27
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา และ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ร ...
2023-03-23 13:33:31
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
วันที่ 16 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ล ...
2023-03-23 13:30:43
บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมบริจาคโลหิต
วันที่ 15 มีนาคม 2566 บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการส่งต ...
2023-03-23 13:21:57
ข่าวปัจจุบัน