หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำเดือนกันยายน 2565
วันที่ 22 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานกา ...
2022-09-27 10:50:18
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็น ...
2022-09-27 10:41:37
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม และสอนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธีให้แก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1
วันที่ 15 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยตัวแท ...
2022-09-27 10:25:28
โครงการอบรม “แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 13 กันยายน 2565 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรม &ldqu ...
2022-09-19 09:56:02
อาจารย์ ดร.นภพรพัชร มั่งถึก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับทุนวิจัยงบประมาณจัดสรรเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อาจารย์ ดร.นภพรพัชร มั่งถึก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับทุนวิจัยงบประมาณจัดสรรเพื่อสนั ...
2022-09-08 10:58:53
ถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต ปีการศึกษา 2560-2562
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้ ...
2022-09-01 11:04:33
พิธีมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ บัณฑิตคณะกรรมการนักศึกษา
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2022-09-01 10:56:12
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้ ...
2022-08-25 14:29:34
ประชุมวิชาการประจำปี 2565 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างพยาบาลแห่งอนาคต
วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมาย ...
2022-08-25 10:49:17
ข่าวปัจจุบัน