หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้กับอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบนโยบายแ ...
2023-07-24 10:27:09
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาเขตสมุทรสงคราม
วันที่ 13 กรกฏาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2023-07-14 09:13:03
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2566
วันที่ 12 กรกฏาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2023-07-13 14:53:21
ข่าวปัจจุบัน