หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาก ...
2022-02-18 11:21:15
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรม "การใช้งาน Google Workspace for Teaching and Learning" ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรม " ...
2022-02-18 11:13:02
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมก ...
2022-02-15 13:46:19
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (Portfolio) ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 30 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยรา ...
2022-02-14 14:05:02
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 12 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เ ...
2022-01-13 15:38:11
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 10 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการปร ...
2022-01-13 15:38:24
การตรวจรับการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล ณ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ
วันที่ 10 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ &n ...
2022-04-23 11:56:55
ข่าวปัจจุบัน