หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2021-05-24 12:54:58
การประชุมพิจารณาผลการประเมินผลการดำเนินงานและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในแต่ละกลุ่ม และระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google meet
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.  รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธานการประชุมพ ...
2021-05-21 09:51:49
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (Online)
วันที่ 18 พ.ค. 64 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสต ...
2021-05-21 09:52:01
ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของหอพักนักศึกษา
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อ ...
2021-05-16 15:49:21
เข้าดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ณ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ชั้น 3
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อ ...
2021-05-16 15:45:31
ติดตามโครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผ ...
2021-05-16 15:42:15
การประชุมวิพากษ์ข้อสอบรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ2 และรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น แบบออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภา ...
2021-05-16 15:38:32
การประชุมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ร่วมกับรองคณบดี
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผ ...
2021-05-16 15:34:53
การประชุมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผ ...
2021-05-16 15:32:18
ข่าวปัจจุบัน