หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอเลื่อนวันประกาศผลผู้ผ่านการเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ขอเลื่อนวันประกาศผลผู้ผ่านการเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 ภา ...
2019-07-22 11:45:13
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2019-07-19 14:01:38
เข้าร่วมประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มย่อย 3 ลงทะเบียนเรียน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประช ...
2019-07-19 13:33:43
ประกาศรหัสกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 2
ประกาศรหัสกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 2สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน จนถึงวันที่ 14 กรก ...
2019-07-19 10:53:44
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 62 รอบรับตรง รอบ 3
ประกาศสำหรับผู้สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย๑. ผู้สอบสัมภาษณ์ต้องตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ ในกา ...
2019-07-15 09:37:45
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประช ...
2019-07-11 14:10:10
ข่าวย้อนหลัง