หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศเปิดจองรอบอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารหัส 56 57 58 เท่านั้น!!!!
ประกาศเปิดจองรอบอบรมสำหรับนักศึกษารหัส 56 57 58 เท่านั้น!!!!เปิดจองที่เว็บไซต์ ilpc.ssru.ac.th เท่าน ...
2019-01-15 14:55:47
เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดสรรการวิจัย R2R สำหรับสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี2562
วันที่ 14 มกราคม 2562 ผศ.ดร.บุญศรี  กิตติโชติพาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และนางธั ...
2019-01-15 12:01:38
ประกวด Idea สร้างสรรค์ ประจำเดือน มกราคม 2562
กติกาเข้าร่วมกิจกรรม Smart Start Idea by GSB startupสำหรับน้องๆๆๆนักศึกษาที่สนใจส่งคลิปวีดีโอเข ...
2019-01-14 09:43:04
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิกอย่างเข้มข้น
วันที่ 7 มกราคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบา ...
2019-01-08 12:30:28
พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 5 มกราคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ...
2019-01-07 14:32:34
อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 อาจารย์และ บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจ ...
2019-01-07 14:05:56
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Award) ครั้งที่ 1 ระดับคณะ
วันที่ 26 ธ.ค.2561 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบรางวัล “รางวั ...
2019-01-07 13:41:31
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพิธีทำบุ ...
2019-01-07 12:54:04
การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1
วันที่ 25 ธ.ค. 61 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุมติดตามค ...
2019-01-07 12:41:31
โครงการ "การพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ:รวบรวมและวิพากษ์ข้อสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล"
วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการ "การพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ:รวบ ...
2019-01-07 12:17:21
ข่าวย้อนหลัง