หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลแล ...
2019-05-23 15:36:08
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน และคุณอัญชา แดงทองดี บุคลากรวิทยาล ...
2019-05-21 10:42:14
การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานกา ...
2019-05-15 15:34:18
ผู้บริหาร อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าอบรมการใช้งานระบบ SSRU Academic Search
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัด ...
2019-05-15 15:26:22
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 5/2562
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2019-05-15 14:48:35
เอกสารแบบคำขอกู้ยืม/ตัวอย่างการกรอกเอกสารและตัวอย่างการเตรียมเอกสารต่างๆ
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผู้กู้รายเก่า ปี 2 - ปี 5 ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมภาคเรียนที ...
2019-05-15 14:21:15
นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล เข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพ ...
2019-05-16 15:53:24
ข่าวย้อนหลัง