หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ10เดือน)
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนทิ ...
2019-08-14 21:11:23
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประช ...
2019-08-14 21:03:31
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประช ...
2019-08-14 20:57:31
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ...
2019-08-13 14:29:05
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งท ...
2019-08-13 13:45:49
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 ...
2019-08-13 12:00:02
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านสุขภาพ: ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ ...
2019-08-13 11:40:12
ข่าวย้อนหลัง