ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม


3.2 พันธกิจ (Mission)

     1) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และด้านสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการดำเนินชีวิตมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทำงานในระดับสากล มีจิตสำนึกในการให้บริการ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ

       2) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ ด้านการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล

       3) บริการวิชาการและชุมชนให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนนำและเครือข่ายการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม

       4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


3.3 ภารกิจหลัก (Key result area)

1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ

3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย


3.4 เสาหลัก (Pillar)

     1) ความรู้ (Knowledge)

       2) คุณธรรม (Moral)

       3) เครือข่าย (Partnership/ Cooperation)

       4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

       5) ความเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ (Professional Role Model)

3.5 วัฒนธรรม (Culture)

     SSRU

     S : สง่างาม Smart

     S : ความจริงใจ Sincerity

     R : ความรับผิดชอบ Responsibility

     U : ความเป็นหนึ่งเดียว Unity

3.6 อัตลักษณ์ (Identity)

เชี่ยวชาญวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ เป็นดวงประทีปให้สังคม

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

   ผลิตบุคลากรมืออาชีพ


3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)

SMARTเป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย

S = Smart Students: คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ และมีบุคลิกภาพดี

M = Smart Management :มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล

A = Smart Academic : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้

R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการทำวิจัย และ/หรือนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร

T = Smart Technology &Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการดำรงตน

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการพัฒนากำลังคนให้มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาสร้างนวัตกรรม การเรียนรู้ และยกระดับการบริหารงานให้ได้มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยและสร้างนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่าย บริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ