ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

          เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม


3.2 พันธกิจ (Mission)

ผลิตบัณฑิต(Educate)

จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการดำเนินชีวิต มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทำงานในระดับสากล มีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service-Minded) และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ

วิจัย(Research)

วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล

บริการวิชาการและชุมชน

(Academic and Community Services)

ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนนำและเครือข่ายการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

(Arts and CultureConservation)

อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area)

          1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ

          2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ

          3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

          4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

 

3.4 เสาหลัก (Pillar)

          1) ความรู้ (Knowledge)

          2) คุณธรรม (Moral)

          3) เครือข่าย (Partnership/ Cooperation)

          4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

          5) ความเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ (Professional Role Model)


3.5 วัฒนธรรม (Culture)

ความดีงามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส

(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition)


3.6 อัตลักษณ์ (Identity)

          “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ”

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์

          เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อื่นได้

          จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

          เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

          “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์

                    เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

                    เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

         

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)

SMARTเป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย

S = Smart Students: คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ และมีบุคลิกภาพดี

M = Smart Management :มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้

R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการทำวิจัย และ/หรือนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร

T = Smart Technology &Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการดำรงตน


3.9 คำขวัญ (Motto)

คำขวัญ ( Motto) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑิต คือ CNHSSRU ซึ่งมีความหมายว่า

 

          Courage         หมายความว่า    มีความกล้าหาญ

          Noble            หมายความว่า    มีความรู้

          Honour          หมายความว่า    มีเกียรติยศ

          Smart            หมายความว่า    มีเชาวน์ ปัญญา ฉลาด มีไหวพริบ

          Spirit             หมายความว่า    มีน้ำใจ มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

          Responsibility  หมายความว่า    มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย

          Unity             หมายความว่า    มีความสามัคคีในหมู่คณะ

 

3.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561(Strategic Thrusts)

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ