หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
29 ก.พ. 67 - 30 เม.ย. 67
ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา