หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

English Camp for the SSRU College of Nursing and Health
May 7-9, 2018, Chantaburi, Thailand. The annual English Camp for the SSRU College of Nursing and Hea ...
2019-03-01 14:20:10
ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (กลุ่มนักศึกษา)
ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก   ...
2018-05-01 13:13:07
จัดพิธี "Graduation and Pinning Ceremony" สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 27 เมษายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธี "Graduation a ...
2019-03-01 14:18:36
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Graduation and Pinning Ceremony for Practical Nurses) ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 27 เมษายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ ...
2019-03-01 14:17:21
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากษ์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 23 เมษายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากษ์ข้อสอบ ส ...
2018-04-25 09:03:22
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ออกหน่วยปฐมพยาบาล และเข้าร่วมวิ่งในกิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล
วันที่ 22 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณาจารย์ บุคลากร แ ...
2019-03-01 14:16:03
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากษ์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 20 เมษายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากษ์ข้อสอบ ส ...
2018-04-23 11:26:51
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากษ์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 19 เมษายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากษ์ข้อสอบ ส ...
2019-03-01 14:14:40
ข่าวปัจจุบัน