หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมอาจารย์ประจำเดือนมิถุนายน 2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมอาจ ...
2018-06-29 13:23:52
จัดโครงการการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ: สัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบ ...
2018-06-29 09:46:32
เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยอาจา ...
2018-06-28 09:23:41
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการ Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน”
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการ Safety Thailand ในสถา ...
2019-03-01 14:24:08
จัดประชุมเตรียมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
18 มิถุนายน 2561 อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับอาจารย์ผู้รั ...
2018-06-19 14:43:32
อาจารย์และบุคลากรเข้ารับการอบรม Google Scholar
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ส่งอาจารย์และบุคลากรเข้ารับการอบรม Google Scholar ณ ...
2018-06-19 14:39:59
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้จิตตปัญญาเสริมสร้างจิตวิญญาณอาจารย์ยุค 4.0"
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เ ...
2018-06-13 12:06:11
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้จัดการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้จัด การสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 กับเด็กรุ่นใหม่ที่ชอบเล ...
2018-06-13 11:56:44
ข่าวปัจจุบัน