หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้า ...
2022-06-20 13:26:36
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมา ...
2022-06-09 09:43:57
โครงการอบรมหลักสูตร Retreat "ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับคณะ และสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564”
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมา ...
2022-06-09 09:39:45
ประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 16
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อ ...
2022-06-01 14:07:25
ข่าวย้อนหลัง