หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

พิธีกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้ ...
2022-11-02 14:42:25
ประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม 2565
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการ ...
2022-11-02 13:53:39
อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อา ...
2022-10-25 10:26:52
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้ว ...
2022-10-19 12:58:04
โครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านการบูรณาการความรู้ทางการพยาบาล:การบริการสุขภาพและบำเพ็ญจิตสาธารณะ
วันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจ ...
2022-10-19 12:50:21
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมาย ...
2022-10-19 10:39:37
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 30 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2022-10-07 13:40:06
โครงการประชุมปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
วันที่ ๒๖ -๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร ...
2022-10-19 09:56:14
ข่าวย้อนหลัง