หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและ ...
2022-03-30 14:25:44
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าพบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ
วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาล ...
2022-03-30 14:12:57
การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมีนาคม 2565 แบบ Online ผ่าน Application Google Meet
วันที่ 19 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการ ...
2022-03-21 10:57:35
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชากา ...
2022-04-18 10:10:24
การตรวจรับการปรับปรุงห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องเจ้าหน้าที่ ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 18 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู ...
2022-03-21 10:42:55
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ (TheDB)
วันที่ 15 มีนาคม 2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการ ...
2022-03-16 14:02:13
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรม “การเขียนแบบประเมินค่างาน” เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 11 มีนาคม 2565 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรม “การเขียนแบบประเมินค่ ...
2022-03-16 13:41:13
ตรวจรับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ ...
2022-03-15 09:11:55
ข่าวย้อนหลัง