หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผ ...
2021-07-11 13:30:49
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เ ...
2021-07-08 15:56:43
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ...
2021-07-01 12:59:34
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ของบุคลากรสายวิชาการ
วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วม ...
2021-06-30 09:20:17
อบรมการใช้งานระบบตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (Turnitin) กลุ่ม Instructor อบรมออนไลน์ ผ่าน Application google meet
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ...
2021-06-28 10:41:29
ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของหอพักนักศึกษา
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ...
2021-06-24 10:05:32
การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งวดที่ 3
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ...
2021-06-24 10:01:05
ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการสอนของหมวดการศึกษาทั่วไป
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภ ...
2021-06-21 12:37:45
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานมอบรางวัล “รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Awards) ครั้งที่ 2” ให้กับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2021-06-16 10:27:29
ข่าวย้อนหลัง