หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งวดที่ 2
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผ ...
2021-06-12 17:25:55
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2021-06-17 18:11:06
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 ประเภทรับตรง ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยร ...
2021-06-12 17:08:19
ประชุมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาล ...
2021-06-01 10:35:57
ประชุมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาล ...
2021-06-01 10:33:09
ประชุมเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2021-06-01 10:29:19
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 15
วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยา ...
2021-05-27 09:38:24
โครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 "กตัญญูกตเวที ตามวิถีคุณธรรม นำสู่การพยาบาล”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มอบหมายให้ อาจารย์ธนะวัฒน์ ร ...
2021-05-24 12:56:30
การประชุมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายต่างๆ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภา ...
2021-05-21 10:01:45
ข่าวย้อนหลัง