หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ประชุมทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบการประเมินฯ 2/2564
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมทบทวน ...
2021-05-21 09:57:47
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ เรื่อง การจัดสถานที่เปิดให้บริการจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภา ...
2021-05-19 11:24:22
ตัวแทนนักศึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนนักศึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ วิทยาลัยพยาบาลและสุข ...
2020-07-30 13:52:51
การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธาน ...
2020-02-11 11:10:54
ข่าวย้อนหลัง