หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง ผลของการออกกำลังกายด้วยฤาษีดัดตนประยุกต์ต่อการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง ผลของการออกกำล ...
2021-05-11 11:38:04
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง บทบาทพยาบาลในการดูแลเด็กที่มีภาวะชักจากไข้สูง ในวารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 22
คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง บทบาทพยาบาลใ ...
2021-05-11 11:28:40
ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนเมษายน 2564 แบบ Online ผ่าน Application Google Meet
วันที่ 27 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการ ...
2021-04-29 09:14:13
การประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ online
วันที่ 20 เมษายน 2564 นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเขีย ...
2021-04-23 15:00:57
การประชุมพิจารณาการประเมินผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 19 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการ ...
2021-04-23 14:55:31
ข่าวย้อนหลัง