หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุม Scholarship for community (S4C) เชิงปฏิบัติการ "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการลดความเหลื่อมล้ำ" แบบออนไลน์
วันที่  8 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิท ...
2021-04-19 20:57:43
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบ Online
วันที่ 7 เมษายน 2564 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึก ...
2021-04-19 20:43:34
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 5 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป ...
2021-04-19 20:33:52
ข่าวย้อนหลัง