หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพและทีมงาน ไปจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในชุมชนแฟลตดินแดง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศร ...
2023-02-27 10:57:53
การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับหน่วยงาน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบ ...
2023-02-27 10:41:09
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ...
2023-02-14 10:50:23
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพ (English Camp) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2
วันที่ 27 - 29 มกราคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและบุ ...
2023-02-06 14:05:03
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ในรายวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น ประจำภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet
วันที่ 25 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ในร ...
2021-12-27 11:14:10
ข่าวย้อนหลัง