หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 11 มีนาคม 2564 อาจารย์จันทนา แจ้งเจนเวทย์ ผู้แทนคณาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วม ...
2021-03-15 13:38:16
มหาวิทยาลัยราชภ้ฏสวนสุนันทา รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564
วันที่ 12 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภ้ฏสวนสุนันทา รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ...
2021-03-15 09:55:25
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3 /2564
วันที่ 10 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เ ...
2021-03-12 09:42:32
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาการชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563  ...
2021-03-08 15:36:41
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง โรคมะเร็งเต้านม
วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจ ...
2021-03-08 11:58:20
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 Portfolio)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวประจำปีการศึกษา 256 ...
2021-03-04 11:43:51
ข่าวย้อนหลัง