หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-16 09:19:22

ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

บริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารผดุงชีวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม


นักศึกษาที่บริจาคโลหิต สามารถเลือกรับ

1) หน่วยชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 3 หน่วย หรือ

2) จิตอาสา กยศ. จำนวน 5 ชั่วโมง


หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถลงทะเบียนขอรับชั่วโมงกิจกรรม หรือจิตอาสา ได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา One stop Service หากไม่มาติดต่อขอรับ เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์การให้หน่วยชั่วโมงกิจกรรมและจิตอาสา