หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลฯ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
วิทยาลัยพยาบาลฯ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-07 09:28:38

วิทยาลัยพยาบาลฯ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25657 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้กับ พันตรีหญิง ดร.ธนพร วรรณกูล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ มาระเพ็ญ   อาจารย์รัชนี หลงสวาสดิ์  และอาจารย์สุมิตรา สร้อยอินทร์  โดยมีรองคณบดีทุกฝ่าย และหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยฯ เข้าร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมพรรณพฤกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

การจัดปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน นโยบาย และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน  การจัดกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจหลักและสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติราชการของสายวิชาการ สวัสดิการของบุคลากร รวมถึงการพัฒนาตน พัฒนาผลงานทางด้านวิชาการ

#SSRU

#CNHSSRU

#SDGs_SSRU

Http://www.nurse.ssru.ac.th

Http://www. ssru.ac.th/

Line Official: ค้นหา Line: nurse.ssru ในช่องแชท หรือ เพิ่มเพื่อน @580wqrnl

Twitter:@nursessru

IG:Nurse_CNH_SSRU_Official

Email : nurse@ssru.ac.th

Tel : 034 773 907