หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รุ่น ๓/๒๕๖๖ (ภาคฤดูร้อน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รุ่น ๓/๒๕๖๖ (ภาคฤดูร้อน)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-07 09:26:37

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รุ่น ๓/๒๕๖๖ (ภาคฤดูร้อน)

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนิภานพดล อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เขตดุสิต) ซึ่งทางวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รุ่น ๓/๒๕๖๖ (ภาคฤดูร้อน) ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เอกสารที่นำมาวันสัมภาษณ์

๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ

๒ สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ

๓ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ๒ ฉบับ

๔ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

๕ สำเนาเอกสาร อื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่่อ - นามสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

#ผู้ช่วยพยาบาลลูกพระนาง #PNSSRU