หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-09 13:40:48

นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นประธานในโครงการฯ โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการ ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมถึงเห็นคุณค่าของตนเอง ให้มีวินัย และประพฤติตน ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ได้เป็นอย่างดี  โดยได้รับเกียรติจากพระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ฝ่ายธรรมยุต เป็นวิทยากรในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจากนางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 พร้อมด้วยนายสมพงษ์ นาคพรม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ,นางสาวลำไพพร เฮ้าไกร นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ,นางสาวเวณิกา ยาโสภา นักวิชาการสาธารณสุข และนางสาววริษา สิงหะลวะ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมเบญจศิลาดล อาคารศรีสุนันท์ (อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม