หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-04-09 09:49:45

????????ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา????????
????นักศึกษาทุกชั้นปี ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2567
ทั้งรายเก่าเลื่อนชั้นปี และ รายใหม่/รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา /ย้ายสถานศึกษา


⭐️กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติให้ผู้กู้ต้องทำกิจกรรมจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระหว่างปีการศึกษา เพื่อขอกู้ยืมเงินในปีการศึกษาถัดไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ
⭐️มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองพัฒนานักศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอแจ้งแนวทางการทำจิตสาธารณะเพื่อประกอบการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ กยศ. ในปีการศึกษา 2567 เป็นคู่มือให้กับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืม ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กองทุนฯ กยศ. กำหนด
????... ดูและดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมจิตสาธารณะ ????
สำหรับการกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2567 ได้ที่ ...????????
https://heyzine.com/flip-book/6b4b658c69.html
-------------------
????????...สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่..????????
????บันทึกการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร SET e-Learning ปีการศึกษา 2567
https://drive.google.com/.../139VOiHMQlOUkxTDlYgI.../view...
????บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคม หรือสาธารณะ
https://drive.google.com/.../1muNShg2O1ipKSOAYaoQ.../view...
-------------------
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
☎️โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528