หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-14 09:20:25

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เวลา 09.00 - 16.00 น.

สำหรับผู้บริหารและบุคลากรท่านใดที่สนใจ สามารถเข้าร่วมการอบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet : https://meet.google.com/whg-bvso-qdh

โดยมีข้อกำหนด คือ ต้องเข้าร่วมการอบรมผ่าน e-mail มหาวิทยาลัยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1073

(จัดโดย : ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้)

-อุบลรัตน์ เดือดขุนทด : รายงาน/ออกแบบ

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th