หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ จังหวัดสมุทรสงคราม
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-20 15:02:42

 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ จังหวัดสมุทรสงคราม

        วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 08.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ,อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ,พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม, นายศิริศักดิ์   ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ในครั้งนี้ โดยบันทึกความเข้าใจฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ระหว่างมหาวิทยาลัยกับจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งประโยชน์ด้านอื่น เช่น การเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ของอาจารย์ นักศึกษา อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการเพื่อประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
#SSRU

#CNHSSRU

#SDGs_SSRU

Http://www.nurse.ssru.ac.th

Http://www. ssru.ac.th/

Line Official: ค้นหา Line: nurse.ssru ในช่องแชท หรือ เพิ่มเพื่อน @580wqrnl

Twitter:@nursessru

IG:Nurse_CNH_SSRU_Official

Email : nurse@ssru.ac.th

Tel : 034 773 907