หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-21 08:09:12


แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
โครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในสัตว์

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้น เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
โดยประกาศนี้ มีผลเริ่มใช้ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

#SSRU #IRDSSRU
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#สถาบันวิจัยและพัฒนา
______________________________________________
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341
Line ID : @ird.ssru
www.ird.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th