หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษาตอบแบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีน COVID-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญนักศึกษาตอบแบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีน COVID-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-12-07 11:25:35

ขอเชิญนักศึกษาตอบแบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีน COVID-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้ Email ของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาในการได้รับฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเตรียมความพร้อมของการให้บริการนักศึกษา ขอให้นักศึกษาโปรดตอบข้อมูลที่เป็นจริง

1. คณะครุศาสตร์

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScJVdLknawwHW.../viewform

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 https://docs.google.com/.../1FAIpQLSclpF0.../viewform

3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdQgmyjnPhRtu.../viewform

4. คณะวิทยาการจัดการ

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc3XqZFD0n7ZZ.../viewform

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSewMZxDnMMwW8.../viewform

6. คณะศิลปกรรมศาสตร์

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeTevk.../viewform

7. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeNSpaLUkrUEd.../viewform

8. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSejyvBFCauDo.../viewform

9. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeWBOjGQTyhVW.../viewform

10. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfiNxFDtiy0RO.../viewform

11. วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe2Z.../viewform

12.วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfPbK7kHzJuiP.../viewform

13. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfcZ74pCBN.../viewform

14. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeUe1kS0y.../viewform

15. บัณฑิตวิทยาลัย

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdFhD3uMEUGjp.../viewform