หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-04-18 11:43:12

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕  ในวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕  และการประชุมออนไลน์ ผ่านทางระบบ Google Meet 

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7