หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาที่กู้ยืม กองทุน กยศ. ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนเงินที่จะต้องชำระส่วนต่าง
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาที่กู้ยืม กองทุน กยศ. ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนเงินที่จะต้องชำระส่วนต่าง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-06-14 10:45:02

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

#ส่วนต่างค่าเทอม

การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาที่กู้ยืม กองทุน กยศ. ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ  ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนเงินที่จะต้องชำระส่วนต่าง 

ตรวจสอบรายชื่อ 

https://drive.google.com/.../17QR9fEf0j1PqBJS3ONrJVs9hdtR...

กำหนดการชำระ

โดยเริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 

ชำระด้วยตนเอง ณ จุด One Stop Service ชั้น 1  อาคาร สำนักงานอธิการบดี

ชำระโดยการโอน 

สามารถชำระผ่านการโอนชำระ 

บัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 131 - 307123 - 3

จากนั้นลงข้อมูลในแบบฟอร์ม (Google Form) 

https://forms.gle/eupipUR2BWZu19uz6

พร้อมแนบหลักฐานการโอน 

และระบุในแบบฟอร์ม ตรงช่อง ภาคเรียนและปีการศึกษาที่ชำระ

ด้วยว่า โอนจ่ายส่วนต่าง กยศ. หรือ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2564

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528