หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์อุดมศึกษาเฮ! ขอตำแหน่งทางวิชาการได้โดยไม่ต้องใช้ตำราหรืองานวิจัย
คณาจารย์อุดมศึกษาเฮ! ขอตำแหน่งทางวิชาการได้โดยไม่ต้องใช้ตำราหรืองานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-01-31 15:48:16

คณาจารย์อุดมศึกษาเฮ! ขอตำแหน่งทางวิชาการได้โดยไม่ต้องใช้ตำราหรืองานวิจัย แต่ให้ใช้ผลงานที่ทำเพื่อรับใช้ท้องถิ่น - สังคม กระทรวง อว.ชี้เป็นการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศให้มีความหลากหลาย

ตั้งอนุฯ 5 ด้านเดินหน้าแล้ว 

 สามารถเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นจากเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์(ผศ.) เกณฑ์ทั่วไป เป็น รองศาสตราจารย์(รศ.) เกณฑ์เฉพาะด้านได้ หรือ รองศาสตราจารย์(รศ.) เกณฑ์เฉพาะด้าน เป็น ศาสตราจารย์(ศ) เกณฑ์ทั่วไปได้ โดยไม่ต้องขอโดยวิธีพิเศษ 

 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ให้ความเห็นชอบคู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านสำหรับด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ ด้านการสอน และ ด้านศาสนาแล้ว

 ก.พ.อ. ได้ให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ และด้านการสอนแล้ว