หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหาร อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าอบรมการใช้งานระบบ SSRU Academic Search
ผู้บริหาร อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าอบรมการใช้งานระบบ SSRU Academic Search

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-05-15 15:26:22

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบ SSRU Academic Search ให้แก่บุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ให้มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป

วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรและสถานที่สำหรับการจัดอบรมดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้