หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมอบรมโครงการเรื่อง "รูปแบบและมาตรฐานเอกสารวิชาการ การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"
คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมอบรมโครงการเรื่อง "รูปแบบและมาตรฐานเอกสารวิชาการ การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-05-30 14:55:32

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม เรื่อง "รูปแบบและมาตรฐานเอกสารวิชาการ การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารวิชาการ การบริการวิชาการรับใช้สังคม เพื่อนำไปขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีอาจารย์จากคณะและวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ในการนี้ คณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ กองบริการการศึกษา