หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าพบนายกสภาการพยาบาลและประธานคณะกรรมการตรวจรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อขอปรึกษาแนวทางการปฏิบัติในการย้ายสถานที่ตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
เข้าพบนายกสภาการพยาบาลและประธานคณะกรรมการตรวจรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อขอปรึกษาแนวทางการปฏิบัติในการย้ายสถานที่ตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-11-16 15:12:45


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร  อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายนพปฎล อินยาศรี หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และรองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อขอปรึกษาแนวทางการปฏิบัติในการย้ายสถานที่ตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร สภาการพยาบาล ชั้น 3

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7