หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 62 รับตรง รอบ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 62 รับตรง รอบ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-07-10 10:20:35

ประกาศสำหรับผู้สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

๑. ผู้สอบสัมภาษณ์ต้องตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามประกาศแนบท้ายประกาศฉบับนี้

๒. ผู้สอบสัมภาษณ์ ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน มาเป็นหลักฐานแสดงตน และเงินค่าตรวจร่างกาย จำนวน ๕๕๐ บาท (ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๓. ผู้สอบสัมภาษณ์ จะต้องได้รับการตรวจร่างกายที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเท่านั้น และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับวิทยาลัยครบถ้วน จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ

๔. สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง ๓๗๔๗ อาคาร ๓๗ ชั้น ๓ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

๕. สถานที่ตรวจร่างกาย ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร ๓๗ ชั้น ๓

๖. ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ของวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 62 ประเภทรับตรง รอบ 2.pdf