หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-05-31 09:04:57

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ รองฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กลุ่มการพยาบาลสูติศาสตร์ กลุ่มการพยาบาลเด็ก เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายการพยาบาล        โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในการจัดเตรียมหอผู้ป่วยเพื่อการฝึกปฏิบัติการพยาบาลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษาถัดไป