หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-06-24 14:26:26

วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยคาดหวังว่านักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งมีความสามารถในการสื่อสารและการทำงานด้านวิชาชีพในระดับสากลต่อไป ณ โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์