หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-05-23 15:36:08

วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และคุณวราลี พรหมปฏิมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา ในระหว่าง ณ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ความสำคัญและการผลักดันให้กลุ่มผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้เข้าใจและรู้ซึ้งถึงบทบาทและความหมายของเจตคติที่ดีในการจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ด้านการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดทำโครงการเพื่อรองรับงานประกันคุณภาพของนักศึกษา และระบบกลไกส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษา รวมถึงการจัดทำแผนกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยตามแนวทางที่ได้รับมอบหมาย
จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา