หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด"
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-07-03 11:45:01

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด" ในโครงการเสริมสร้างเยาวชนไทยให้ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมวลักษณานงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับแกนนำนักเรียน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเป็นส่วนผลักดันในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในสถาบันการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมแห่งความผาสุกและห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว จำนวน 70 คน จากโรงเรียนโดยรอบมหาวิทยาลัย ดังนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โครงการนี้ จัดโดยฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา