หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-10-19 15:27:10

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์จันทนา แจ้งเจนเวทย์ อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม ,    รศ.จันทนี เพชรานนท์, รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ และ ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ จากนั้นเป็นการแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ    นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ    รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 

ภาพข่าว Plan Ssru รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560.pdf