หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-05-31 08:56:26

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ" ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานอีกด้วย ในการนี้ คุณเบญจพร เติมสิน และคุณกานต์พิชชา แสนคำหมี บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ี้จัดโดยฝ่ายพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Cr. อรวรรณ สุขมา