หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-06-20 12:41:35วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยคาดหวังว่านักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งมีความสามารถในการสื่อสารและการทำงานด้านวิชาชีพในระดับสากลต่อไป ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี