หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและสถาบันการศึกษาอื่น
รองฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและสถาบันการศึกษาอื่น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-05-30 10:15:05

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ รองฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กลุ่มการพยาบาลสูติศาสตร์ กลุ่มการพยาบาลเด็ก เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายการพยาบาล        โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและสถาบันการศึกษาอื่น ในการจัดเตรียมหอผู้ป่วยเพื่อการฝึกปฏิบัติการพยาบาลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษาถัดไป พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นสะท้อนกลับของนักศึกษา สถานศึกษา และแหล่งฝึก ยังผลต่อการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและก่อประโยชน์สำหรับนักศึกษาต่อไป