หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator) การจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ Mini_UKM ครั้งที่ 21
การประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator) การจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ Mini_UKM ครั้งที่ 21

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-05-30 10:26:04

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator) การจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ Mini_UKM ครั้งที่ 21 โดยโครงการสัมมนาเครือข่ายนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ในการนี้ อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน และคุณอัญชา แดงทองดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31

Cr.ภาพ ประพล สุขสุโฉม